12 500 - 1100 ( 72 . )
180  - 1100 ( 67 . )
dmitriysuryadnov@gmail.com telegram @dmitriysuryadnov
(  - 50% ,   .. )